Štatút súťaže

Úplné znenie pravidiel súťaže


kreatívny detský set

(ďalej len „štatút“)

K účasti na súťaži „kreatívny detský set“ (ďalej len „súťaž“) je potrebné užívateľské konto na Facebooku.

Usporiadateľ súťaže:
Súťaž organizuje spoločnosť MARELI Trade s.r.o.         

(ďalšie bližšie)

MARELI Trade s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Nad Tehelňou 2304/7 , 911 01 Trenčín,  IČO: 36 671 231, IČ DPH: SK2022233686. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, Vl.č.: 17032/R (ďalej ako „usporiadateľ“ alebo „MARELI Trade s.r.o.“). 

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej aj ako „podmienky súťaže“ alebo „pravidlá súťaže“):

1. Účasť v súťaži

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 13 rokov, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len so súhlasom zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastnili súťažiaci mladší ako 18 rokov, alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý, alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti MARELI Trade s.r.o. týkajúci sa súťaže „domáci miláčik“ na sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená. Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže, alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia MARELI Trade s.r.o. zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať MARELI Trade s.r.o. MARELI Trade s.r.o. má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní, alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

2. Vylúčenie určitých osôb zo súťaže               

V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť MARELI Trade s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov) súťažiaceho si MARELI Trade s.r.o. vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

3. Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže pridaním komentára pod príspevok spoločnosti MARELI Trade s.r.o. týkajúci sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Eli´s fantasy (ďalej len „súťažný príspevok“). V komentári súťažiaci odpovie na súťažnú otázku: „pre koho by si chcel získať kód na zľavu“ 

Súťaž trvá v čase od 23.09.2021 od 12:00 do 15.10.2021 do 00:00. Komentáre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú akceptované.

Dbajte však na nasledovné: Súťaž a súťažné komentáre účastníkov zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebook stránky Eli´s fantasy. Máte možnosť Váš komentár kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však zmažete vlastný komentár ešte pred oznámením o výhre, nemôžete sa ďalej zúčastňovať na súťaži.

4. Žrebovanie výhercov

Výhercom sa stáva každý účastník súťaže ktorý pridá komentár s odpoveďou na súťažné zadanie pod príspevok spoločnosti MARELI Trade s.r.o. týkajúci sa súťaže na sociálnej sieti Facebook podľa bodu 3 tohto štatútu. Každý súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Výherca bude informovaný  spoločnosťou MARELI Trade s.r.o. formou komentára pod ich súťažnými komentármi, alebo súkromnou správou na facebookovej stránke Eli´s fantasy. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Komentáre, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod príspevok spoločnosti MARELI Trade s.r.o. týkajúci sa súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takéto komentáre zo súťaže.

5. Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá každému v súťaži nasledovnú výhru:

dostanete kód na ďalšiu 30% zľavu na akýkoľvek ponúkaný tovar na stránke Elisfantasy.sk 


Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

6. Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť MARELI Trade s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Toto platí aj v prípade, ak je priebeh súťaže prerušený alebo ukončený  z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a / alebo správny a riadny priebeh žrebovania. Ak je prerušenie alebo ukončenie súťaže spôsobené správaním sa účastníka súťaže, je usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto účastníka súťaže náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

7. Ostatné

Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou MARELI Trade s.r.o. podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, zostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania súťaže v sídle spoločnosti MARELI Trade s.r.o. a na webovej stránke www.Elisfantasy.sk

8. Ochrana osobných údajov

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na facebookovej stránke spoločnosti MARELI Trade s.r.o.. Účasťou v súťaži (pridaním komentára pod príspevok spoločnosti MARELI Trade s.r.o.  týkajúci sa súťaže „kreatívny detský set“) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci MARELI Trade s.r.o.  súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu – oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 6 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, označenie facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia. Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách MARELI Trade s.r.o., na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch, alebo v prípade otázok, alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9. Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré účastník súťaže poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť MARELI Trade s.r.o..

V Trenčín  dňa 23.09.2021